Logo fundacji

O Fundacji Lechosława Bar
Wsparcia Edukacji Morskiej

Praktycznie od rozpoczęcia nauki w Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie, a od drugiej klasy w Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku – „Conradinum”, a następnie studiując w Wyższej Szkole Morskiej i później pracując w Polskich Liniach Oceanicznych zaangażowałem się społecznie na rzecz środowiska morskiego. Mobilizowałem też do tego inne osoby, jak np. w 1978 roku do realizacji mojej inicjatywy zbierania przez młodzież pieniędzy by można było zbudować następcę „Dar Pomorza”, czyli „Dar Młodzieży. Mimo, że już nie pływam czuję się człowiekiem morza i cały czas jestem z gospodarką morską związany. Obecnie jestem przewodniczącym Rady Głównej Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich, a Fundacja jest Członkiem Wspierającym Polskiego Związku Zarządców Statków. Biorę też udział w pracach w dwóch sekcjach IMO przy PRS. To dzięki pracy na morzu i firmach związanych z morzem osiągnąłem pewien status materialny, więc chcę się podzielić się z morzem, z gospodarką morską, dla dobra przyszłych pokoleń. Stąd pomysł powołania fundacji. 

Początkowo Fundacja nazywała się Wsparcia „Daru Młodzieży” i w założeniu celem głównym było wspieranie eksploatacji „Daru Młodzieży”, a w ramach tego również umożliwianie różnym grupom młodzieży szkolenia się na tym statku. Pozostałymi celami jest też wspomaganie szeroko rozumianej edukacji morskiej w tym pomoc materialną uczniom, studentom i organizacjom wychowania morskiego oraz sponsorowanie imprez popularyzujących gospodarkę morską i tradycje morskie. Inspiracją do powołania fundacji był krótki rejs na „Darze Młodzieży” w 2017 roku, gdy przekonałem się jak wiele jest potrzeb i to nie tylko by utrzymać ten statek w pełnej dzielności morskiej, ale też by załoga miała lepsze warunki. Jeszcze zanim powołałem Fundację podarowałem załodze „Daru Młodzieży duży nowoczesny telewizor do messy załogowej i zegar okrętowy do kabiny rektorskiej. Po ogłoszeniu przez MGMiŻŚ że „Dar młodzieży” popłynie dookoła świata w ramach obchodów 100-lecia niepodległości, zgłosiliśmy naszą gotowość do współpracy przy organizacji tego rejsu – Rejsu Niepodległości. 

Tak więc niezwłocznie po zarejestrowaniu w KRS przystąpiliśmy do wydania dwujęzycznego albumu o Darze Młodzieży z okazji jego podróży dookoła świata w ramach Rejsu Niepodległości. Było to pierwsze duże przedsięwzięcie Fundacji i musiało zostać wydane w ekspresowym tempie – dwóch miesięcy. Album zwiera blisko 170 pięknych zdjęć z różnych okresów jego eksploatacji i jest poprzedzony przedmową ówczesnego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marka Gróbarczyka.

Relacje filmowe i fotograficzne z portów odwiedzanych przez „Dar Młodzieży”, gdzie te albumy były wręczane gościom odwiedzającym statek, świadczą o słuszności przedsięwzięcia, mimo że było ono dość kosztowne z uwagi na zawarcie legalnych umów licencyjnych ze wszystkimi autorami zdjęć i tekstów. Albumy były dostarczane na statek sukcesywnie podczas całego rejsu. Szkoda tylko, że wydanie tego albumu nie spotkało się z aprobatą armatora „Daru Młodzieży”, chociaż to właśnie na promocję Rejsu Niepodległości, czyli na statek i do MGMiŻŚ trafiło nieodpłatnie blisko 70% nakładu tego albumu. Otrzymaliśmy też, podczas pobytu „Daru Młodzieży” w USA, miły mail z Ministerstwa stwierdzający, że nasze albumy pełnią ważną rolę, gdyż skończyły się już broszury MSZ. To jest normalne, że w USA jest bardzo liczebna Polonia i było ogromne zainteresowanie pamiątkami z Polski. Dlatego też w grudniu 2018 roku wyekspediowaliśmy do USA dwie duże przesyłki z albumami.

Niemniej jednak, Albumy te spełniają też w kraju swoją rolę upowszechniania wiedzy o pracy na morzu.

Kolejnym przedsięwzięciem jest fundowanie płyt upamiętniających legendarnych ludzi morza, zasłużonych dla rozwoju szkolnictwa morskiego i gospodarki morskiej. Płyty są wmurowywane na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Jest to wychowanie przez krzewienie tradycji poprzez prezentowanie wybitnych ludzi morza. Pierwszą ufundowaną przez Fundację była płyta poświęcona komendantowi „Lwowa” i” Daru Pomorza” – kapitanowi Konstantemu Maciejewiczowi, Kolejną tablicą ufundowaną przez Fundację uhonorowany został kapitan Mamert Stankiewicz, legendarny „Znaczy Kapitan”

W zakresie wspomagania edukacji morskiej podjęliśmy współpracę z Akademią Morską w Szczecinie i już dwukrotnie ufundowaliśmy stypendia dla najlepszych studentów tej uczelni. W ramach zaś współpracy z Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych ufundowaliśmy jedną z nagród w realizowanym przez PZPŻ konkursie na najlepszego absolwenta uczelni morskich. 

Ponadto współpracujemy z niepubliczną Szkołą Morską w Gdyni, Ligą Morską i Rzeczną, Szkołą Podstawową nr 40 w Gdyni o imieniu kpt. Olgierda Borchardta, Biurem Promocji Miasta Gdyni. Angażujemy się również w obchody 100-lecia szkolnictwa morskiego i będziemy na bieżąco uzupełniać informację o naszych przedsięwzięciach w kalendarium.

Jak dotąd spotkaliśmy się z jedną tylko odmową współpracy i ubolewam, że jest to akurat moja macierzysta uczelnia, której jestem podwójnym absolwentem – czyli obecny Uniwersytet Morski. 

Planujemy współpracę z innymi placówkami szkolenia morskiego oraz wiele dalszych przedsięwzięć, w tym dalekosiężny plan zaangażowania się w zbiórkę środków na budowę następcy nowego żaglowca, gdy za ileś tam lat „Dar Młodzieży” będzie odchodził na „emeryturę” i stanie obok „Daru Pomorza przy molo południowym”. 

Na koniec dodam, że Fundacja działa społecznie, nie ma żadnych etatów i oprócz realizacji celów statutowych ponosi jedynie koszty obsługi księgowej i bankowej.

error: Content is protected !!